Truyện: Quả trứng

Tháng Tư 23, 2016 2:12 chiều

2016-04-20 10.21.27

Có một quả trứng ai đánh rơi, thấy quả trứng gà trống hỏi:

– Ò ó o o… quả trứng gì to… to!

Lợn con chạy đến, nó ngắm nghía quả trứng rồi bảo:

2016-04-20 10.20.53

– Ụt ịt, ụt ịt! trứng gà, trứng vịt

Quả trứng lúc lắc, lúc lắc rồi vỡ đánh tách một cái. Vịt con ở trong trứng ló đầu ra kêu: Vít, vít, vít

2016-04-20 10.21.07