2016-04-14 08.31.00

Truyện: Sự tích Hồ Gươm

Ngày xưa giặc Minh tàn bạo sang xâm chiếm nước ta. Chúng giết người cướp của đốt nhà khắp nơi nhân dân ta vô cùng khổ cực. Thuở ấy ở nước ta có…